Koerselonline
Website voor
Verenigingen van koersel
Home
Wie zijn we
Agenda
Contact
Sponsors
Nuttige links
Foto’s

Kerkelijke

uitvaartdienst

 

Gelovig afscheid nemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOFOLDER

FEDERATIE BERINGEN

 

 

Gelovig afscheid nemen

 

Door de ontwikkelingen in onze christelijke gemeenschap worden op het vlak van kerkelijke uitvaart in onze federatie Beringen vernieuwingen van kracht. Deze folder wil je hierover informeren.

 

Uiteraard zijn er in onze samenleving vele religies en levensvisies. Vanuit de parochie respecteren we deze.

Het is aan ieder individueel of aan familie om te bepalen welke wijze van uitvaart en rouw het best bij hun levensvisie past.

 

Velen zijn echter opgegroeid in het christelijk geloof en traditie. Alle grote momenten van hun leven zoals doopsel, eerste en plechtige communie, vormsel en huwelijk werden kerkelijk gevierd. Het is een mooie keuze en betrachting van velen om ook het afscheid van een menselijk leven kerkelijk te beleven.

 

Tijdens de uitvaartdienst komen immers niet alleen het persoonlijk afscheid en de herinnering aan de overledene aan bod. Ook ons christelijk geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven brengt ons biddend en vierend samen in onze parochiegemeenschap.

 

Met deze visie voor ogen hebben wij gewerkt aan onze aangepaste wijze van afscheid vieren die we hier verder uiteenzetten.

 

Deelneming

 

De priester, diaken of een parochiaal medewerk(st)er neemt steeds contact op met de familie en komt op bezoek om te condoleren, te steunen in rouw en de viering te bespreken.

 

Namens de parochie bieden zij u bij een overlijden onze deelneming aan: we delen in het verdriet en de pijn, en bidden om kracht en troost voor de dagen die komen.   

 

De kerkelijke uitvaartdienst

 

Het belangrijkste moment van het gelovig afscheid nemen blijft de kerkelijke uitvaartliturgie op de dag van de begrafenis of  crematie, met het lichaam van de overledene in ons midden.

 

We staan stil bij het leven van de overledene. We vragen om vergeving, danken en bidden om voltooiing. We luisteren naar de woorden uit de Schrift, die ons troosten en sterken.

We belijden en vieren ons geloof in de verrijzenis…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is in ons bisdom de afspraak om vanaf 1 januari 2015 op de dag van de uitvaart een christelijke gebedsdienst te houden.    

 

Aangezien er steeds minder priesters en diakens ter beschikking zijn, zullen hierin ook vaak gevormde en gemandateerde gebedsleiders uit de plaatselijke gemeenschap voorgaan.

 

Tevens geeft een gebedsdienst meer ruimte tot vernieuwing van liturgie, aangepast aan deze tijd. Ook al omvat de gebedsdienst geen eucharistisch dankgebed, consecratie en communie, toch zullen de parochies een mooie, verzorgde uitvaartdienst blijven aanbieden. Vele medewerk(st)ers dragen daartoe hun steentje bij.

In de gebedsdienst is er ruimte voor eigen inbreng van de familie, uiteraard binnen het vaste kader van de uitvaartliturgie:

* keuze van Bijbelteksten, voorbede

* eigen lezers

* suggesties voor de homilie

* een eigen tekst of afscheidswoord

* liederen: de algemene gezangen gebeuren door het kerkkoor, maar enkele gekozen liederen of muziekfragmenten op cd zijn welkom in zoverre ze geen afbreuk doen aan de sereniteit van de dienst.

 

Indien de overledene aansluitend begraven wordt, gaat de voorganger mee naar het kerkhof voor een laatste gebed en de zegening van het graf.

 

Op de vooravond van de uitvaart: de gebedswake

 

Wanneer de familie dit wenst, is er op de vooravond van de uitvaart een gebedswake in de parochiekerk. Daarna volgt meestal een begroeting in het funerarium.

In de gebedswake komen we samen om de familie biddend nabij en tot steun te zijn. We blijven stilstaan bij ons verdriet.

We waken bij de gedachtenis van de overledene op de vooravond van de afscheidsviering en we vragen God om kracht en licht.

Waar de uitvaartdienst heel persoonlijk is, blijft de gebedswake eerder stilstaan bij algemene thema’s van leven en dood.

 

 

 

 

 

 

 

Een weekend na de uitvaart: de eucharistie

 

In de weekendliturgie wordt lief en leed van de parochie opgenomen.

In één van de weekends na de uitvaart wordt in een parochiale eucharistieviering - steeds in samenspraak met de familie - de naam van de overledene als intentie vermeld. Zo wordt deze mis reeds opgedragen voor de overledene.

Er is in deze viering ook een kort herdenkingsmoment voor de overledene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële bijdrage

 

Een kerkelijke uitvaart brengt, net als de andere kerkelijke vieringen, ook kosten met zich mee (het gebouw,

de voorgangers, de organist, de koster enz.) Daarom heeft het bisdom het tarief voor een uitvaart vastgesteld op 250 euro,

een bedrag dat ook de gebedswake en de eucharistie in het weekend omvat.

Indien door omstandigheden enkel voor een gebedswake wordt gekozen, is de bijdrage vastgesteld op 75 euro.

Bij financiële moeilijkheden laten wij niemand in de steek.

 

Missen voor de overledene

 

Later kunnen, indien de familie dit wenst, nog meer intenties voor eucharistievieringen worden aangevraagd.

 

Sommige families kiezen voor zeswekenmissen, andere voor een mis om de maand of voor een intentie bij de verjaardag van het overlijden (jaarmis) of bij bijzondere gelegenheden

(bv. Allerheiligen, verjaardag van de overledene, …)

 

Voor een dergelijke intentie wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd. U kan zich hiervoor wenden tot de voorganger of tot het secretariaat van uw parochie.

 

Het gedachteniskruisje

 

Op het einde van de uitvaartdienst wordt er in de parochiekerk een gedachteniskruisje aangebracht. In de gebedsdienst van Allerheiligen wordt het kruisje aan de familie meegegeven.

 

Rouwende mensen nabij

 

In de meeste parochies is er ook een werking “Rouwende mensen nabij”.

Gevormde medewerkers brengen naderhand een bezoek aan de familie van de overledene. Het is een uitgestoken hand en een luisterend oor...

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens :

 

- parochie Beringen Deken Marcel Meysen tel. 011 42 20 53

 

- parochie Beringen-Mijn Deken Marcel Meysen tel. 011 42 20 53

 

- parochie Beverlo Diaken André Thielemans  tel. 011 34 33 85

 

- parochie Koersel Pastoor Benny Janssen   tel. 011 96 73 79

 

- parochie Korspel Diaken Rik Lenaers tel. 011 34 71 66

 

- parochie Paal Pastoor Geert Croes tel. 011 42 89 19

 

- parochie Stal Pastoor Benny Janssen tel. 011 96 73 79

 

- parochie Tervant Pastoor Geert Croes tel. 011 42 89 19